GORSISK

Tartalomhoz ugrás.„ Kínáld őket gyümölccsel almafa, tanítsd őket csillagos éjszaka.
 
 Tanítsd, melengesd te is, drága nap, csempészd zsebükbe titkos aranyad.

  /Szabó Lőrinc/
AZ INTÉZMÉNY RÖVID TÖRTÉNETE

 
A feljegyzések szerint 1691-ben épült az első iskola Tácon. 1884-ben református gyülekezet újabb iskolát és tanítólakást építtetett, mivel a meglévő elavult, korszerűtlenné vált. 1948-ban az állami elemi népiskola mellett működött a református iskola, melyet ekkor államosítottak, ez volt a mai iskolánk elődje. Diákjaink javaslatára 1994-ben vettük fel a Gorsium nevet.
 
A rendszerváltás óta eltelt évtizedekben iskolavezetésünk és tantestületünk a fenntartóval karöltve több pályázaton is részt vett, melyek sikerességének köszönhetően ma iskolánk egy épületegyüttesben fogadja tanulóit.
 
1996-ban 500 m2-es tornacsarnokkal bővült intézményünk, majd 2006-ban márciusában birtokba vehettük a legújabb épületrészt, melyben korszerűen felszerelt nyelvi labor és számítógép terem működik. A régi épületet is igyekszünk minél otthonosabbá, élhetőbbé tenni.  

 
2005-től intézményfenntartói társulásban működtetett intézményként székhely intézménnyé váltunk, tagintézményünk lett a szomszédos település, Csősz II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája, amely jelenleg már telephelyünkként működik, és egy összevont osztálynak ad otthont. 
                                               
 

Terveink között újabb pályázati lehetőségek kiaknázása szerepel, melyek segítségével minden tantermünk megfelel majd a XXI. sz. követelményeinek.
 
 
 

AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI MUNKÁJA

 
Iskolánk nevelési és képzési sajátosságait a helyi igények és lehetőségek alakították ki. Általánosan képző, komplex személyiség- és képességfejlesztő pedagógiát megvalósító iskolaként definiáljuk intézményünket, ahol megfelelő feltételek megteremtésével tanulási kudarcnak kitett, valamint sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása is folyik. Különös hangsúlyt kap nálunk az autista gyermekek inkluzív nevelése.
 
Fő célunk minden gyermek számára lehetővé tenni az optimális intellektuális és érzelmi fejlődést, a testi, lelki és szociális kibontakozást, hogy önmagukkal és környezetükkel harmóniában, egyensúlyban éljenek.
 
Az autizmussal élő tanulók számára ezt biztosítja a befogadó szemléletű, jól felkészült pedagógusok, gyógypedagógusok egyidejű jelenléte az intézményben, valamint a gyermekek számára az a megnyugtató környezet, amit a mi iskolánkban a Szivárvány-ház jelent. Ott biztosított számukra a tökéletes nyugalom, ill. azok a mindennapi életre felkészítő életterek (konyha, fürdőszoba), melyek segítenek számukra a hétköznapi dolgokban való eligazodásban, a napi rutinok elsajátításában.A Gorsium Általános Iskolában modern kompetenciaalapú oktatással, kooperatív módszerekkel, digitális eszközökkel, az eltéréseket figyelembe vevő pedagógiai alapelvek alkalmazásával a gyermekek életkoruknak, életritmusuknak megfelelően juthatnak ismeretekhez.
Innovatív iskolavezetésünk és tantestületünk számára mindig is fontos volt a folyamatos megújulás, az új utak és lehetőségek keresése, ezért a közoktatás megújítását célzó szinte valamennyi nagy pályázatban részt vettünk.

PHARE – A XXI. Század Iskolája: Információs technológia az általános iskolákban pályázat 88 millió Ft-os beruházás eredményeként iskolánkhoz új épületszárny épült, ami két kitűnően felszerelt nyelvi labort és modern oktatástechnológia feltételeinek minden tekintetben megfelelő számítástechnika termet tartalmaz.

A HEFOP 3.1.3. A kompetencia alapú oktatás bevezetése az oktatási intézményekben című pályázat segített hozzá bennünket, hogy képzések egész sorát végezzük el, melyek alkalmassá tették pedagógusainkat a korszerű módszerek kooperatív technikák céltudatos és hatékony alkalmazására, valamint további IKT eszközöket vásárolhattunk, melyek támogatták e módszerek bevezetését.

A TIOP 1.1.1. „Klaviatúra-túra” a pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztését célzó pályázat keretén belül interaktív táblákkal, szavazócsomag szettekkel, számítógépes konfigurációkkal, vezeték nélküli internetkapcsolatot biztosító eszközökkel gazdagodhattunk.

A TÁMOP 3.1.7. „Referencia intézménnyé válás szakmai és infrastruktúrális feltételeinek megteremtése” minősítési folyamatát végig vittük és négy jó gyakorlatot töltöttünk fel az Educatio honlapjára: 1. „Agressziókezelés és konfliktusmegoldás a drámajáték módszerével”, 2. „Autista tanulók integrált nevelése-oktatása”, 3. „Gorsium novum, avagy: kooperatív technikák alkalmazása a projektoktatásban” 4. „Otthon van az ember, ahol gyökerei vannak” komplex tanulmányi verseny. Több intézmény is megvásárolta már az általunk kifejlesztett jó gyakorlatokat és a bennük megfogalmazott útmutatások szerint végzi például az autista tanulók integrációját.

A TÁMOP 3.4.2 „Kézenfogva” című pályázatban a sajátos nevelési igényű gyerekek integrációjának támogatása valósult meg az „Érted vagyunk” Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyel karöltve.

A TÁMOP 3.1.4. „Játszva tanulunk” projekt segítségével napközis tábort, témanapokat valósítunk meg, nyáron pedig Tatán egy hetes nyelvi táborozáson vehettek részt tanulóink.

TÁMOP 3.3.8-12/2-2012 pályázat „Hit-Humánum-Haladás” elnevezésű programját a 2013/14. tanévben kezdtük meg, és ez a munka az óta is zajlik és még hosszú éveken át meghatározó lesz a gyakorlatunkban. Képzések és foglalkozások valósultak meg a pedagógusok, szülők és gyerekek számára egyaránt.

Felgyorsult, állandóan változó és egyre globalizálódó világunk az oktatás területét újabb és újabb kihívások elé állítja. Pedagógusok, szülők és üzletemberek egybehangzó véleménye, hogy idejétmúlt az a szemlélet, mely szerint az iskolákban elegendő az alaptantárgyak és alapismeretek elsajátíttatása. Ahhoz, hogy a diákok valóban sikeresek lehessenek életük során, szükségük van jellembeli, életvezetési és interperszonális kompetenciák elsajátítására és gyakorlására is. Az üzleti élettel és oktatással foglalkozó szakmai körök így fogalmazták meg a XXI. századi munkavállalókkal szemben támasztott igényeket: tisztesség, motiváció, jó munkamorál, kapcsolatteremtési készség, csapatmunka, jó kommunikációs készség, elemzőképesség, technológiai jártasság, szervezettség, kreativitás.

A pályázat keretein beül megismert és bevezetett Életrevaló program olyan örökérvényű vezetői alapelveket integrál a már meglévő iskolai kultúrába és tananyagba, melyeknek segítségével a gyerekek megismerhetik és elsajátíthatják azokat a jellembeli és életvezetési kompetenciákat, melyek maximalizálják személyes tehetségük kibontakoztatását, és biztosítják eredményességüket egy előre nem ismert világban is.

                           

Iskolánkban számos más lehetőséget is nyújtunk  tanulóinknak, amelyek egy része a tantervünkben is szerepel, más része tanórák utáni időben elérhető. Ilyen az angol mellet a német nyelvtanulási lehetőség, vagy a heti öt testnevelés óra keretében történő úszásoktatás a 3.,4.,5., és 6. évfolyamokon. Délután az iskolai sportkörben sportolhatnak tanulóink, akik sikerrel szerepelnek a különféle versenyeken. A kézműves foglalkozások iránt érdeklődők agyagszakkörön vehetnek részt, a zene területén tehetséges tanulóinkat pedig az énekkar várja. A nagyobbak a honismereti, vagy a drámaszakkörön találhatják meg az érdeklődési körüknek megfelelő programokat. A felvételi előtt álló diákjainkat pedig előkészítő foglalkozások várják, hogy felkészüljenek az előttük álló kihívásokra.

   

A tehetség kibontakoztatása minden területen fontos számunkra, ezért regisztráltunk a Tehetségpontok országos hálózatába és izgalommal várjuk, hogy iskolánk is regisztrált Tehetségpont legyen.

Ökoiskolaként nagy hangsúlyt fektetünk a gyerekek környezettudatos nevelésre. Ennek szellemében fontos feladatnak tartjuk a környezethez való pozitív viszony formálását, a növények és az állatok szeretetét, a környezetvédő magatartás kialakítását, a természetes érdeklődésnek tudományos alapokra való helyezését, a felnőttkori környezettudatos életforma alapjainak megteremtését. A KEOP-6-1-0/A/11 „A fenntarthatósági tematikájú rendezvények a Gorsium Általános Iskolában” című pályázatunk is a szemléletformálás, informálás feladatát töltötte be. A különböző oktatási tartalmak és programok mellett diákjainknak évente egy alkalommal erdei iskolát is szervezünk.A szakmai munka színvonalát garantálja a képzett pedagógusokból álló tantestület, melynek minden tagja azon fáradozik, hogy jól felkészült, sokoldalú, életvidám gyerekeket neveljen.

Pedagógiai munkánkat a már hagyománynak számító gazdag programkínálatunkkal is támogatjuk.

• Nyári tábor
• Projektnapok
• Témahetek
• Hagyományőrző napok
• Tehetség-kibontakoztató foglakozások
• Karácsonyi műsor a falu lakóinak
• Farsang
• Iskolanyitogató
• Műsoros délutánok
• Gorsium-hét
• Projektnapok
• Osztálykirándulások

                     

A falu életének szerves részét képezi intézményünk és igyekszünk a közösség életében tevékenyen részt venni a többi helyi szervezettel, intézménnyel, egyházzal együtt. Közösen munkálkodunk azon, hogy a felnövekvő gyerekekből a település számára hasznos felnőttek váljanak.
Kapcsolatunk a település valamennyi oktatási intézményével, humán szolgáltató és civil szervezetével, valamint a községi önkormányzattal kiválónak mondható. Bár jelenleg állami fenntartású iskola vagyunk, fenntartónk a Székesfehérvári Tankerületi Központ, a helyi önkormányzat támogatására, gondoskodó figyelmére számíthatunk és mi is igyekszünk a község életének motorjai maradni.
A helyi kapcsolatokat kitágítottuk az erdélyi testvértelepülés, Tordaszentlászló Borbély József iskolájával kötött testvériskolai szerződéssel, ami a Határtalanul pályázati program segítségével igazi, élő barátsággá növekedett.
Különös figyelmet fordítunk arra, hogy tanulóink számára kitáguljon a világ, minél szélesebb körben jussanak el színházba, múzeumokba. Az egész iskolaközösség számára pedig színvonalas előadókat hívunk meg. Hogy csak néhányat említsek a teljesség igénye nélkül: járt már nálunk Halász Judit, Pitti Katalin, Fa Nándor, Bebe, az Áldás Zenekar, az Alma Együttes, a Bábovi Színház, a székesfehérvári Alba Regia Szinfónikus Zenekar és sorolhatnám még…

Az általános iskola feladata az alapok lerakása, felkészítés a későbbi tanulmányokra. A nálunk folyó munka szakmai színvonala, pedagógusaink sokoldalú felkészültsége, a hatékony oktatás korszerű feltételeinek megteremtődése arra ösztönöznek bennünket, hogy megszerzett tudásunkat, tapasztalatainkat megosszuk másokkal is. Szeretnénk bebizonyítani, hogy egy falusi iskola is képes magas színvonalú pedagógiai munkát végezni, alkalmazva a legújabb módszereket, technikai eszközöket.

Vissza a tartalomhoz